Vyhľadávanie nehnuteľností

Kategórie nehnuteľností

Posledne prezerané ponuky

Najvýhodnejšie ponuky

video

Sme členmi NARKS


Certifikáty


ADOMIS – realitná kancelária

Máte na predaj nehnuteľnosť?
Chcete kúpiť byt, dom, pozemok alebo inú nehnuteľnosť?
Veríme, že naša ponuka nehnuteľností Vás osloví a budete spokojní s našimi službami.
Realitná kancelária ADOMIS sa zaoberá sprostredkovaním predaja, kúpy a prenájmu týchto nehnuteľností :
byt, rodinný dom, pozemok,
chata a chalupa, kancelársky,
obchodný a výrobný priestor,
v meste Košice a v Košickom kraji

Reklamačný poriadok

 

Vážený klienti,

V prípade, že máte záujem podať sťažnosť na prácu našej kancelárie, resp naších maklérov, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosťou podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

  1. sa domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť môžete podať písomne – poštou alebo elektronickou poštou. Vaša sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáhate a musí byť podpísaná. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní.

Pripomíname, že podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, ako i podanie, ktoré smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.

Sťažnosť môžete podať písomne buď v našej spoločností (na dole priloženom formulári), alebo na adresu:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
P. O. BOX 29
827 99 Bratislava

resp.:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj - Odbor výkonu dozoru
Vrátna 3,   P. O. BOX A-35,
04065 Košice